Ekonomická správa nemovitosti je časově náročná činnost, u níž je velmi důležitý důraz na přesnost a věcnou správnost. Naše společnost poskytuje klientům komplexní odborné služby zahrnující jak vedení veškerých evidencí, zřízení smluvních zajištění, tak vlastní správu účetnictví včetně fakturací, rozpisů nájmů atd. Nabízíme zároveň širokou škálu nadstandardních služeb, jako je vedení mzdové agendy nebo například příprava a organizace schůze shromáždění.

Součástí námi poskytovaných služeb je také pojištění odpovědnosti za škodu.

 
 • Nabídka základních služeb v oblasti ekonomické pro SVJ
  • Předepisování plateb vlastníkům jednotek dle dispozic společenství (dlouhodobá záloha na opravy – fond oprav, zálohy na služby spojené s užíváním jednotek, příp. další platby placené ve prospěch spravovaného objektu)
  • Vedení přehledu osob, které v bytech bydlí a přehledu uživatelů nebytových prostor a účelu využití těchto prostor
  • Vedení evidence veškerých plateb placených ve prospěch spravovaného objektu
  • Vedení evidence nedoplatků a přeplatků dle jednotlivých vlastníků jednotek
  • Vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním jednotek jedenkrát ročně pro jednotlivé vlastníky jednotek
  • Vedení účetnictví společenství vlastníků jednotek v souladu s platnými právními předpisy včetně vypracování roční závěrky
  • Zpracování potvrzení o podílu na příjmech z pronájmu společných částí domu
  • Nakládání s bankovním účtem, který zřídí společenství pro správu domu, a to výhradně dle dispozic společenství (běžně je používán elektronický platební styk) včetně přípravy platebních příkazů k úhradě
  • Předkládání výsledků hospodaření spravovaného objektu v dohodnutých intervalech
  • Předkládání jmenného seznamu neplatičů v dohodnutých intervalech
  • Založení účetní závěrky do sbírky listin rejstříkového soudu
 • Nabídka základních služeb v oblasti ekonomické pro majitele nemovitosti
  • Předepisování plateb vlastníkům jednotek dle dispozic vlastníka nemovitosti (nájemné, zálohy na služby spojené s užíváním jednotek, příp. další platby placené ve prospěch spravovaného objektu)
  • Vedení evidence veškerých plateb
  • Vedení evidence nedoplatků a přeplatků dle jednotlivých nájemců
  • Vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním jednotek jedenkrát ročně pro jednotlivé nájemce
  • Vedení účetnictví bytových družstev v souladu s platnými právními předpisy včetně vypracování roční závěrky nebo vedení daňové evidence
  • Nakládání s bankovním účtem, který zřídí společenství pro správu domu, a to výhradně dle dispozic společenství (běžně je používán elektronický platební styk) včetně přípravy platebních příkazů k úhradě
  • Předkládání výsledků hospodaření spravovaného objektu v dohodnutých intervalech
  • Předkládání jmenného seznamu neplatičů v dohodnutých intervalech
  • Založení účetní závěrky do sbírky listin rejstříkového soudu (u Bytových družstev)
 • Nabídka základních služeb v oblasti organizačního poradenství
  • Příprava podkladů k vymáhání náhrady škod na majetku společenství proti jednotlivým vlastníkům jednotek, případně dalším osobám
  • Příprava podkladů k vymáhání dlužných úhrad na správu domu a pozemku, za služby, popř. dalších plateb placených ve prospěch spravovaného objektu včetně jejich příslušenství
  • Příprava uznání dluhu, splátkových dohod a splátkových kalendářů
  • Zasílání výzev k zaplacení dluhu před podáním žaloby (podle § 142a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. - občanský soudní řád)
  • Kontrola dodavatelských smluv
 • Nabídka nadstandardních služeb
  • Příprava daňového přiznání k dani z příjmů právnické osoby
  • Příprava smluvních dokumentů společenství (stanovy společenství, domovní řád, smlouvy o nájmu společných částí domu apod.)
  • Vedení mzdové agendy (odměny členům statutárního orgánu, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti apod.) včetně:
   • zákonných odvodů finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a Pražské správě sociálního zabezpečení
   • vystavení ročního potvrzení o zdanitelných příjmech
  • Výkon funkce statutárního orgánu společenství (předseda společenství), popř. výkon funkce člena statutárního orgánu společenství (člen výboru nebo předseda výboru společenství)
  • Poradenská a konzultační podpora právních a organizačních kroků společenství
  • Příprava podání na rejstřík společenství (zápis změny statutárních orgánů, změny názvu společenství atd.)
  • Příprava a organizace schůze shromáždění
  • Zajištění provozních prohlídek výtahu (dozoru výtahu) včetně činnosti výtahového technika
  • Archivace účetních dokladů
Chcete-li nahlásit poruchu nebo havárii, kontaktujte nás na
227 031 792