Řada společenství vlastníků jednotek naráží na časové možnosti svých členů a nedaří se jim obsadit důležité pozice předsedů SVJ. Profesionální předseda je cestou, jak mohou společenství vlastníků jednotek svěřit výkon této funkce profesionálovi, který přitom není členem konkrétního SVJ. Nabízíme odborné vedení vašeho společenství vlastníků jednotek, přičemž profesionální předseda odpovídá za realizaci většiny agendy spojené se správou vaší nemovitosti. Samozřejmostí je správa v provozní, ekonomické nebo technické rovině. Vaše družstvo nebo společenství vlastníků si přitom podrží veškerou kontrolu nad správou nemovitosti. Nespornou výhodou profesionálního předsedy je pojištění případných škod.

 

 

CO JE K TOMU TŘEBA?

První krok: svolání shromáždění, kde dojde k odsouhlasení zřízení funkce a následného procesu

Druhý krok: úprava stanov SVJ, aby umožnily zvolit jako předsedu fyzickou či právnickou osobu, která v domě nevlastní bytovou jednotku

Třetí krok: vytvoření kontrolní komise nebo funkce revizora, který bude na funkci profesionálního předsedy dohlížet

 

Základní služby profesionálního předsedy SVJ

 • Správa domu ve věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění
 • Uzavírání smluv dle finančního limitu a pravidel určených shromážděním
 • Evidenci vlastníků jednotek a povinnosti ve vztahu k veřejnému rejstříku
 • Plnění usnesení shromáždění vlastníků - odpovídá mu za svou činnost
 • Řešení stížností, doporučení a žádostí od členů společenství
 • Informování členů společenství o své činnosti, o dění ve společenství a o věcných a finančních výsledcích správy společných částí domu
 • Přípravu podkladů, rozeslání pozvánek, prezenci, řízení průběhu jednání a hlasování shromáždění vlastníků jednotek, zápis z jednání ze shromáždění vlastníků
 • Zpracování a schválení věcného a finančního plánu oprav a investic
 • Návrh výše záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsob rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky, kontrolu vyúčtování nákladů
 • Včasné plnění závazků společenství vzniklé ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám, včasné uplatňování pohledávek společenství
 • Vymáhání plnění povinností stanovených členům společenství, zejména úhradu dluhů
 • Pravidelná kontrola objektu a odstranění drobných závad
 • Jednání a setkávání se správcovskou firmou
Chcete-li nahlásit poruchu nebo havárii, kontaktujte nás na
227 031 792