Být majitelem nemovitosti s sebou nese řadu velmi různorodých činností a povinností. Naše společnost vám dokáže s jejich řešením účinně pomoci.

Na společné schůzce prodiskutujeme vaše potřeby, projdeme problematické body, které pomáháme řešit našim dalším klientům. Je jen na vás, jak širokou škálu služeb od nás budete chtít zajistit. Dokážeme vám pomoci s většinou provozních, technických a ekonomických činností, které s sebou správa nemovitosti nese.

Součástí našich služeb může být také poradenství a zajištění výstavby, provozu a údržby topných zdrojů.

 
 • Nabídka základních služeb v oblasti provozně technické
  • Vedení evidence bytů a nebytových prostor (dále jen „jednotek“)
  • Evidence odběru energií
  • Vedení a evidence technické dokumentace (projektová dokumentace, revizní zprávy, apod.)
  • Zajištění smluv s dodavateli služeb nezbytných pro správu domu a pozemku (včetně kontroly práce dodavatelů a řešení případných reklamací); jde o zajištění zejména těchto služeb:
   • dodávek tepla, elektrické energie, plynu, teplé a studené vody
   • úklidu
   • odvozu domovního odpadu
   • provozu výtahu
   • provádění kominických prací a kontroly spalinových cest
   • odečtů měřidel teplé a studené vody v jednotkách
   • odečtů indikátorů topných nákladů včetně rozúčtování nákladů mezi vlastníky jednotek
   • péče o zeleň
  • Jednání a vyřizování běžných provozních záležitostí s vlastníky jednotek
  • Správa technických zařízení ve spravovaném objektu
  • Zajišťování periodických kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení ve spravovaném objektu a odstranění zjištěných závad
  • Zabezpečování příslušných opatření na úseku BOZP a požární ochrany dle příslušných norem a předpisů státního odborného dohledu a odstraňování zjištěných závad
  • Zajišťování havarijních oprav, drobné údržby a oprav ve společných prostorách domu po dohodě s majitelem nemovitosti (včetně zajištění nabídek stavebních firem)
  • Vystavování objednávek a uzavírání smluv (se souhlasem vlastníka nemovitosti)
  • Smluvní zajištění průkazu energetické náročnosti budovy
  • Roční vypracovávání krátkodobých i dlouhodobých plánů oprav na objektu, včetně odhadu finanční náročnosti
 • Nabídka základních služeb v oblasti ekonomické
  • Předepisování plateb vlastníkům jednotek dle dispozic vlastníka nemovitosti (nájemné, zálohy na služby spojené s užíváním jednotek, příp. další platby placené ve prospěch spravovaného objektu)
  • Vedení evidence veškerých plateb
  • Vedení evidence nedoplatků a přeplatků dle jednotlivých nájemců
  • Vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním jednotek jedenkrát ročně pro jednotlivé níjemce
  • Vedení účetnictví bytových družstev v souladu s platnými právními předpisy včetně vypracování roční závěrky nebo vedení daňové evidence
  • Nakládání s bankovním účtem, který zřídí společenství pro správu domu, a to výhradně dle dispozic společenství (běžně je používán elektronický platební styk) včetně přípravy platebních příkazů k úhradě
  • Předkládání výsledků hospodaření spravovaného objektu v dohodnutých intervalech
  • Předkládání jmenného seznamu neplatičů v dohodnutých intervalech
  • Založení účetní závěrky do sbírky listin rejstříkového soudu (u Bytových družstev)
 • Nabídka základních služeb v oblasti organizačního poradenství
  • Příprava podkladů k vymáhání náhrady škod na majetku
  • Příprava podkladů k vymáhání dlužných úhrad nájemného a záloh na služby, popř. dalších plateb placených včetně jejich příslušenství
  • Příprava uznání dluhu, splátkových dohod a splátkových kalendářů
  • Zasílání výzev k zaplacení dluhu před podáním žaloby (podle § 142a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. - občanský soudní řád)
  • Kontrola dodavatelských smluv
 • Nabídka nadstandardních služeb
  • Příprava daňového přiznání k dani z příjmů právnické osoby
  • Vedení mzdové agendy (odměny členům statutárního orgánu, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti apod.) včetně:
   • zákonných odvodů finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a Pražské správě sociálního zabezpečení
   • vystavení ročního potvrzení o zdanitelných příjmech
  • Poradenská a konzultační podpora právních a organizačních kroků
  • Příprava podání na obchodní rejstřík (zápis změny statutárních orgánů, atd.)
  • Příprava a organizace schůze shromáždění
  • Zajištění provozních prohlídek výtahu (dozoru výtahu) včetně činnosti výtahového technika
  • Archivace účetních dokladů
 • Výstavba, provoz a údržba topných zdrojů
  • Možnost výstavby nebo rekonstrukce tepelných zdrojů (kotelna, tepelný výměník atd.) vlastním nákladem
  • Provozování kotelen a výměníkových stanic ve vlastní režii
  • Výroba a dodávka tepla ve Vašich kotelnách - provozování Vašich kotelen na základě smlouvy o pronájmu
  • Smluvní zajištění dodávek tepla a teplé vody podle potřeby po celý rok
  • Smluvní zabezpečení servisních a revizních služeb a preventivních prohlídek
  • Opravy, údržba a revize strojního a technologického zařízení
  • 24 hodinový servis - Veškeré služby včetně napojení tepelných zdrojů na centrální dispečink kotelen
  • Energo portál - podrobné informace o spravovaných tepelných zdrojích na webových stránkách energoportal.smppraha3.cz
   • informace o účtu zákazníka
   • technické informace o odběrném místě
   • informace spotřebě tepla za rok pro UT a TV a měření UT a TV
   • finanční přehled o odběrném místě, ceně OM za rok, fakturách a platbách záloh
Chcete-li nahlásit poruchu nebo havárii, kontaktujte nás na
227 031 792