Dokážeme vám pomoci při náročné práci předsedů společenství vlastníků jednotek. Společně zkonzultujeme šíři činností, které jako předseda SVJ vykonáváte, a domluvíme se na tom, v jakých oblastech budete naši pomoc využívat. Naše služby přitom pokrývají širokou škálu oblastí od evidence a provozu, přes zajištění technických záležitostí až po ekonomiku a účetnictví. Dokážeme vám pomoci například také s výstavbou, provozem a údržbou topných zdrojů.

 
 • Nabídka základních služeb v oblasti provozně technické
  • Vedení evidence bytů a nebytových prostor (dále jen „jednotek“)
  • Evidence odběru energií
  • Vedení a evidence technické dokumentace (projektová dokumentace, revizní zprávy, apod.)
  • Zajištění smluv s dodavateli služeb nezbytných pro správu domu a pozemku (včetně kontroly práce dodavatelů a řešení případných reklamací); jde o zajištění zejména těchto služeb:
   • dodávek tepla, elektrické energie, plynu, teplé a studené vody
   • úklidu
   • odvozu domovního odpadu
   • provozu výtahu
   • provádění kominických prací a kontroly spalinových cest
   • odečtů měřidel teplé a studené vody v jednotkách
   • odečtů indikátorů topných nákladů včetně rozúčtování nákladů mezi vlastníky jednotek
   • péče o zeleň
  • Jednání a vyřizování běžných provozních záležitostí s vlastníky jednotek
  • Správa technických zařízení ve spravovaném objektu
  • Zajišťování periodických kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení ve spravovaném objektu a odstranění zjištěných závad
  • Zabezpečování příslušných opatření na úseku BOZP a požární ochrany dle příslušných norem a předpisů státního odborného dohledu a odstraňování zjištěných závad
  • Zajišťování havarijních oprav, drobné údržby a oprav ve společných prostorách domu po dohodě s majitelem nemovitosti (včetně zajištění nabídek stavebních firem)
  • Vystavování objednávek a uzavírání smluv (se souhlasem výboru společenství)
  • Smluvní zajištění průkazu energetické náročnosti budovy
  • Roční vypracovávání krátkodobých i dlouhodobých plánů oprav na objektu, včetně odhadu finanční náročnosti
 • Nabídka základních služeb v oblasti ekonomické
  • Předepisování plateb vlastníkům jednotek dle dispozic společenství (dlouhodobá záloha na opravy - fond oprav, zálohy na služby spojené s užíváním jednotek, příp. další platby placené ve prospěch spravovaného objektu)
  • Vedení evidence veškerých plateb placených ve prospěch spravovaného objektu
  • Vedení evidence nedoplatků a přeplatků dle jednotlivých vlastníků jednotek
  • Vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním jednotek jedenkrát ročně pro jednotlivé vlastníky jednotek
  • Vedení účetnictví společenství vlastníků jednotek v souladu s platnými právními předpisy včetně vypracování roční závěrky
  • Vedení přehledu osob, které v bytech bydlí a přehledu uživatelů nebytových prostor a účelu využití těchto prostor
  • Zpracování potvrzení o podílu na příjmech z pronájmu společných částí domu
  • Nakládání s bankovním účtem, který zřídí společenství pro správu domu, a to výhradně dle dispozic společenství (běžně je používán elektronický platební styk) včetně přípravy platebních příkazů k úhradě
  • Předkládání výsledků hospodaření spravovaného objektu v dohodnutých intervalech
  • Předkládání jmenného seznamu neplatičů v dohodnutých intervalech
  • Založení účetní závěrky do sbírky listin rejstříkového soudu
 • Nabídka základních služeb v oblasti organizačního poradenství
  • Příprava podkladů k vymáhání náhrady škod na majetku společenství proti jednotlivým vlastníkům jednotek, případně dalším osobám
  • Příprava podkladů k vymáhání dlužných úhrad na správu domu a pozemku, za služby, popř. dalších plateb placených ve prospěch spravovaného objektu včetně jejich příslušenství
  • Příprava uznání dluhu, splátkových dohod a splátkových kalendářů
  • Zasílání výzev k zaplacení dluhu před podáním žaloby (podle § 142a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. - občanský soudní řád)
  • Kontrola dodavatelských smluv
 • Nabídka nadstandardních služeb
  • Příprava daňového přiznání k dani z příjmů právnické osoby
  • Příprava smluvních dokumentů společenství (stanovy společenství, domovní řád, smlouvy o nájmu společných částí domu apod.)
  • Vedení mzdové agendy (odměny členům statutárního orgánu, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti apod.) včetně:
   • zákonných odvodů finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a Pražské správě sociálního zabezpečení
   • vystavení ročního potvrzení o zdanitelných příjmech
  • Výkon funkce statutárního orgánu společenství (předseda společenství), popř. výkon funkce člena statutárního orgánu společenství (člen výboru nebo předseda výboru společenství)
  • Poradenská a konzultační podpora právních a organizačních kroků společenství
  • Příprava podání na rejstřík společenství (zápis změny statutárních orgánů, změny názvu společenství atd.)
  • Příprava a organizace schůze shromáždění
  • Zajištění provozních prohlídek výtahu (dozoru výtahu) včetně činnosti výtahového technika
  • Archivace účetních dokladů
 • Výstavba, provoz a údržba topných zdrojů
  • Možnost výstavby nebo rekonstrukce tepelných zdrojů (kotelna, tepelný výměník atd.) vlastním nákladem
  • Provozování kotelen a výměníkových stanic ve vlastní režii
  • Výroba a dodávka tepla ve Vašich kotelnách - provozování Vašich kotelen na základě smlouvy o pronájmu
  • Smluvní zajištění dodávek tepla a teplé vody podle potřeby po celý rok
  • Smluvní zabezpečení servisních a revizních služeb a preventivních prohlídek
  • Opravy, údržba a revize strojního a technologického zařízení
  • 24 hodinový servis - Veškeré služby včetně napojení tepelných zdrojů na centrální dispečink kotelen
  • Energo portál - podrobné informace o spravovaných tepelných zdrojích na webových stránkách energoportal.smppraha3.cz
   • informace o účtu zákazníka
   • technické informace o odběrném místě
   • informace spotřebě tepla za rok pro UT a TV a měření UT a TV
   • finanční přehled o odběrném místě, ceně OM za rok, fakturách a platbách záloh
Chcete-li nahlásit poruchu nebo havárii, kontaktujte nás na
227 031 792